Privatlivspolitik for patienter 

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig/dit barn som patient indsamler
og behandler Børne og Allergi Klinikken Randers en række personoplysninger om dig/dit barn.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Børne og Allergi Klinikken Randers behandler, bruger og videregiver dine/dit barns personoplysninger.

Typer af oplysninger
Børne og Allergi Klinikken Randers indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig/dit barn (i det omfang, det er relevant for netop dig/dit barn):

Almindelige kategorier af personoplysninger
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale
relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, testsvar, røntgenbilleder, scanningsvar
mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Børne og Allergi Klinikken Randers behandler dine/dit barns personoplysninger til følgende formål:
* Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig/dit barn
* Udarbejdelse af lægeerklæringer
* Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
* Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
* Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Afregningsformål
Børne og Allergi Klinikken Randers´ indsamling, behandling og anvendelse af dine/dit barns personoplysninger overholder:
* Vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning
* Dokumentationspligten
* Basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
* Principper for iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
* Principper for undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
* Principper for håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede myndigheder og andre
* Principper for håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
* Principper for håndtering af tvister med registrerede myndigheder og tredjeparter.
* Principper for håndtering af statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når Børne og Allergi Klinikken Randers indsamler personoplysninger direkte fra dig/dit barn, giver dit barn/du personoplysningerne frivilligt. Dit barn/du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give Børne og Allergi Klinikken Randers personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig/dit barn.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig/dit barn, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:


* Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
* Andre myndigheder, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, sociale myndigheder.
* Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
* Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
* Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til Region Midts afregningskontor
* Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
* Ved videregivelse af epikriser (svarbreve til egen (henvisende) læge) videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
* I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:


* Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige
patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
* Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
* Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
* Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til Region Midts afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og Sundhedsloven.
* Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i Sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig/dit barn som patient.
* Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kap. 9.
* Personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit/dit barns forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
* Personoplysninger videregives alene til dine/dit barns pårørende med dit/dit barns forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
* Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine/dit barns personoplysninger behandles og opbevares hos Børne og Allergi Klinikken Randers´ databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Børne og Allergi Klinikken Randers. Børne og Allergi Klinikken Randers databehandlere er p.t. A-Data A/S, Rødovrevej 253C, 2610 Rødovre.

Opbevaringsperiode
Børne og Allergi Klinikken Randers opbevarer personoplysninger om dig/dit barn, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Børne og Allergi Klinikken Randers har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Børne og Allergi Klinikken Randers er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du/dit barn har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte

Børne og Allergi Klinikken Randers
Att. Ole D. Wolthers
Dytmærsken 9
8900 Randers
Danmark

www.boerneklinikkenranders.dk

-

Denne "Privatlivspolitik for patienter" udleveres skriftligt til alle nye patienter ved 1. konsultation.